Menu
1 / 0
Aktualności /

Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZLA

Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZLA. Zatrudnienie przewidziane jest na czas określony od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

 

1. Do konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego może przystąpić osoba, która:

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym co najmniej 10 lata,

- posiada staż pracy nie krótszy niż 10  lata,

- posiada znajomość języka obcego,

- posiada znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

- posiada znajomość ustawy o sporcie,

- posiada znajomość o ustawy o finansach publicznych,

- posiada umiejętność obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera: Windows, MS Office,

2. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, komisja konkursowa powołana przez zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki weźmie pod uwagę w szczególności:

- doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania zespołem ludzkim (zajmowanie stanowiska kierowniczego),

- osiągnięcia w dotychczasowej pracy menadżerskiej,

- jakość przedłożonej koncepcji organizacji pracy biura Związku,

- jakość przedłożonego rocznego i wieloletniego programu pracy biura 

Związku,

- doświadczenie w zakresie zarządzania w organizacjach lub stowarzyszeniach sportowych,

- doświadczenie w zakresie współpracy z administracją samorządową,

- doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków publicznych.

3. Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

2)  Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

4)  Oświadczenia, że:

  1. a) nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne, ani postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  2. b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
  3. c) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 ze zm.),
  4. d) dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 63, poz. 425 ze zm.),
  5. e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego,
  6. f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Termin składania aplikacji upływa  28 września 2020 r. 

Oferty wraz załącznikami należy składać w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia konkursu drogą elektroniczną pzla@pzla.pl oraz przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 na adres siedziby Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do listy

Więcej