Menu
1 / 0
Aktualności /

Statut Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Statut Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Załącznik do uchwały nr 1 Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 19 listopada 2016 r. w przedmiocie zmiany Statutu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI  

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny oraz nadzór

§1

 1. Polski Związek Lekkiej Atletyki (dalej zwany „Związkiem”) jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 2. Związek może posługiwać się nazwą skróconą, tj. „PZLA”.
 3. W kontaktach międzynarodowych Związek może – obok nazwy polskiej – używać nazwy w języku angielskim, tj. „Polish Athletic Association”.

§2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a jego siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§3

 1. Związek jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.
 2. Związek działa zgodnie z niniejszym statutem (dalej zwanym „Statutem”),  uchwałami Władz Związku, statutem Międzynarodowego Stowarzyszenia  Federacji Lekkiej Atletyki (zwanego dalej „IAAF”) oraz na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§4

 1. Związek jest członkiem IAAF.
 2. Związek może być członkiem innych organizacji międzynarodowych i krajowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
 3. Związek może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

§5

 Związek działa w terenie poprzez wojewódzkie związki lekkiej atletyki.

§6

 1. Związek używa sztandaru, godła, odznak oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Związek jest uprawniony do używania na zasadzie wyłączności nazwy Polski Związek Lekkiej Atletyki, skrótu „PZLA” oraz symboli wymienionych w ust. 1 powyżej.

§7

 Nadzór nad działalnością Związku sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Rozdział 2

Cele statutowe, zadania i środki ich realizacji

§8

Celami statutowymi Związku jest upowszechnianie, popularyzacja i podnoszenie poziomu lekkiej atletyki w Rzeczypospolitej Polsce.

§9

 1. Do zadań Związku należy w szczególności:
  1. organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce,
   w tym organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w lekkiej atletyce;
  2. ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych
   we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek lub z jego upoważnienia;
  3. przygotowywanie reprezentantów Rzeczypospolitej Polski w lekkiej atletyce
   do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
  4. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie lekkiej atletyki;
  5. reprezentowanie polskiej lekkiej atletyki w międzynarodowych organizacjach sportowych w zakresie niezastrzeżonym dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz organizowanie jej udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
  6. szkolenie oraz doskonalenie zawodowe trenerów oraz instruktorów sportowych
   w zakresie lekkiej atletyki;
  7. szkolenie sędziów sportowych w zakresie lekkiej atletyki;
  8. określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu sportowego działającego w zakresie lekkiej atletyki;
  9. przyznawanie licencji: 
   1. klubom sportowym - uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce;
   2. zawodnikom - uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym
    w lekkiej atletyce;
   3. sędziom sportowym - uprawniających do pełnienia funkcji sędziego zawodów sportowych w lekkiej atletyce;
   4. trenerom - uprawniających do prowadzenia zajęć sportowych w zakresie lekkiej atletyki;
   5. instruktorom - uprawniających do prowadzenia zajęć sportowych w zakresie lekkiej atletyki;
  10. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w oparciu o zasady ustalone
   w regulaminach Związku;
  11. sprawowanie opieki medycznej i farmakologicznej nad zawodnikami szkolonymi przez Związek;
  12. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących lekkiej atletyki,
   które nie zostały zastrzeżone w ustawie do kompetencji organów administracji publicznej lub innych podmiotów.
 2. Do realizacji swych zadań Związek może zatrudniać pracowników.
 3. Związek ma prawo używania w stroju reprezentacji kraju wizerunku orła ustalonego
  dla godła na podstawie obowiązujących w tej kwestii przepisów.

 §10

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój lekkiej atletyki;
 2. planowanie, wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie budowy obiektów lekkoatletycznych oraz zaopatrzenia w sprzęt lekkoatletyczny, w tym ustalanie wymagań dla obiektów lekkoatletycznych;
 3. organizowanie szkolenia zawodników i współdziałanie z odpowiednimi instytucjami
  w zakresie szkolenia oraz doskonalenia fachowego trenerów, instruktorów i sędziów;
 4. opracowywanie i ustalanie:
 1. przepisów dotyczących systemów rozgrywek krajowych oraz zasad sportowo – technicznych uprawiania lekkiej atletyki;
 2. regulaminu przyznawania licencji klubowych, zawodniczych, sędziowskich, trenerskich oraz instruktorskich;
 3. regulaminu zasad przynależności klubowej oraz trybu jego zmiany;
 4. regulaminu odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 5. regulaminu zwalczania dopingu w lekkiej atletyce;
 1. organizowanie lub powierzenie organizacji zawodów o randze Mistrzostw Polski
  oraz innych imprez centralnych;
 2. prowadzenie działalności promocyjnej  i gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych
  z tego tytułu środków na działalność statutową Związku;
 3. prowadzenie statystyki wyników sportowych, zatwierdzanie i rejestrowanie rekordów Polski oraz ustanawianie norm klasyfikacji sportowej;
 4. ustanawianie fundacji dla realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Związku;
 5. powołanie kadry narodowej na poszczególne imprezy lekkoatletyczne;
 6. przygotowywanie kadry narodowej do udziału w poszczególnych imprezach lekkoatletycznych;
 7. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej lekkiej atletyki;
 8. podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania niedozwolonego dopingu
  w lekkiej atletyce, zgodnie z przepisami IAAF, MKOl oraz innymi obowiązującymi
  w tej kwestii przepisami.

 §11

 1. We współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek lub z jego upoważnienia mogą brać udział wyłącznie zawodnicy podlegający kompetencji Związku, uprawnieni do udziału we współzawodnictwie sportowym w myśl przepisów IAAF oraz przestrzegający przepisów IAAF.
 2. We współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek lub z jego upoważnienia mogą brać udział również inni niż określeni w ust. 1 powyżej zawodnicy, reprezentujący zagraniczne kluby lub państwa, pod warunkiem, że:
  • są uprawnieni do uczestnictwa w konkretnej imprezie lub kategorii imprez stosownie do obowiązujących przepisów;
  • podlegają oni kompetencji odpowiednika Związku w państwie macierzystym, jeżeli takowy istnieje;
  • są uprawnieni w myśl przepisów IAAF do udziału we współzawodnictwie sportowym;
  • przestrzegają przepisów IAAF.
 3. Zawodnicy podlegający kompetencji Związku, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce, są obowiązani do posiadania licencji udzielanej przez Związek.
 4. Do obowiązków zawodnika uprawiającego lekką atletykę należy w szczególności:
  • reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych w lekkiej atletyce;
  • reprezentowanie klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych
   w lekkiej atletyce;
  • udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;
  • poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim;
  • poddawanie się kontrolnym badaniom antydopingowym w czasie zawodów i poza zawodami, przeprowadzanym przez właściwe organy krajowe i międzynarodowe;
  • przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej;
  • reprezentowanie jednocześnie nie więcej niż jednego klubu sportowego w lekkiej atletyce, z wyjątkiem przypadku uzyskania zgody na reprezentowanie innego klubu, na zasadach określonych w przepisach Związku i IAAF,
  • przestrzeganie przepisów IAAF i Związku przy zawieraniu umów reklamowych.
 5. Związek może zezwolić zawodnikowi  na posiadanie przez niego przedstawiciela (menadżera). Przedstawiciel zawodnika może wykonywać swoją działalność wyłącznie po otrzymaniu stosownego upoważnienia od Związku na wykonywanie czynności przedstawiciela zawodnika. Warunkiem otrzymania stosownego upoważnienia
  od Związku przez przedstawiciela zawodnika jest przedstawienie pisemnej umowy zawartej pomiędzy zawodnikiem a przedstawicielem, pozostającej w zgodzie z zasadami ustanowionymi przez IAAF w odniesieniu do przedstawicieli zawodników. Warunkiem uznawania przedstawiciela zawodnika za upoważnionego jest posiadanie przez niego odnawianej corocznie zgody IAAF na prowadzenie przez niego działalności przedstawiciela zawodnika. Zawodnik, który korzysta z usług nieupoważnionego przedstawiciela, podlega sankcjom zgodnie z przepisami IAAF.
 6. Członek kadry narodowej w lekkiej atletyce udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju Związkowi, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy PZLA, IAAF lub EA.
 7. Warunkiem zakwalifikowania zawodnika do kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej jest wyrażenie przez niego zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 8. Trener kadry narodowej lekkiej atletyki udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju trenera reprezentacji kraju Związkowi, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy PZLA, IAAF lub EA.
 9. Warunkiem powołania danej osoby na trenera kadry narodowej jest wyrażenie przez niego zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju trenera reprezentacji kraju w rozumieniu obowiązujących przepisów.

 

Rozdział 3

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 §12

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. honorowych;
 3. wspierających.

§13

 1. Członkami zwyczajnymi Związku są wojewódzkie związki lekkiej atletyki oraz inne związki i kluby sportowe, a nadto inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w ramach lekkiej atletyki.
 2. Wojewódzkie związki lekkiej atletyki oraz osoby prawne prowadzące ogólnopolską działalność w ramach lekkiej atletyki stają się członkami zwyczajnymi Związku po uiszczeniu wpisowego, z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia. Związek może przyjąć na członka zwyczajnego wyłącznie po jednym wojewódzkim związku lekkiej atletyki z każdego województwa.
 3. Kluby sportowe oraz inne niż określone w ust. 2 związki sportowe i osoby prawne działające w ramach lekkiej atletyki stają się członkami zwyczajnymi Związku po uiszczeniu wpisowego, z chwilą podjęcia decyzji przez zarząd wojewódzkiego związku lekkiej atletyki na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia.
 4. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 • korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;
 • zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku;
 • uczestnictwa z głosem stanowiącym w Krajowym Zjeździe Delegatów Związku;
 • zgłaszania kandydatur do Władz Związku na zasadach określonych w § 18 Statutu.
  1. Uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 powyżej członkowie zwyczajni wykonują:
 • w przypadku osób prawnych prowadzących ogólnopolską działalność w ramach lekkiej atletyki – za pośrednictwem delegatów wyznaczonych przez ich zarządy;
 • w przypadku innych podmiotów, w tym wojewódzkich związków lekkiej atletyki, innych związków oraz klubów sportowych – za pośrednictwem delegatów wybranych podczas walnych zebrań  sprawozdawczo-wyborczych wojewódzkich związków lekkiej atletyki.
  1. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
 • aktywnej działalności na rzecz rozwoju lekkiej atletyki;
 • przestrzegania postanowień Statutu, aktów stanowionych przez Władze Związku
  oraz decyzji Władz Związku;
 • udzielania Władzom Związku żądanych przez Władze Związku informacji w sprawach związanych z działalnością organizacyjną i sportową;
 • opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd Związku.
  1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
 • pisemnego wystąpienia o skreślenie z listy członków zwyczajnych, zgłoszonego Zarządowi Związku przez członka zwyczajnego – z dniem jego przyjęcia;
 • rozwiązania, likwidacji lub upadłości podmiotu będącego członkiem zwyczajnym –
  z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie;
 • wykluczenia członka z powodu istotnego naruszenia prawa, postanowień Statutu, aktów stanowionych przez Władze Związku lub decyzji Władz Związku – na podstawie uchwały Zarządu Związku, z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie;
 • skreślenia członka z powodu dwuletniego zalegania z opłacaniem składek członkowskich – na podstawie uchwały Zarządu Związku, z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie.
  1. Niezależnie od ust. 7 powyżej, członkowie zwyczajni Związku mogą być zawieszeni
   w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień  Statutu. Postanowienie o zawieszeniu w prawach członkowskich jest natychmiast wykonalne z dniem jego wydania.
  2. Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje członkowi zwyczajnemu Związku prawo odwołania
   się do Krajowego Zjazdu Delegatów Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia
   mu stosownej uchwały. Do czasu rozstrzygnięcia przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku odwołania złożonego przez danego członka zwyczajnego od uchwały
   w przedmiocie jego wykreślenia lub skreślenia pozostaje on zawieszony w prawach członkowskich.

 §14

 1. Godność członka honorowego Związku nadaje i pozbawia jej Krajowy Zjazd Delegatów Związku osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju lekkiej atletyki.
 2. W uznaniu wkładu pracy na rzecz Związku Krajowy Zjazd Delegatów Związku może nadać osobie fizycznej godność prezesa honorowego Związku.
 3. Członkowie honorowi Związku oraz prezesi honorowi Związku mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku oraz do uczestniczenia z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Delegatów Związku.
 4. Godność członka honorowego oraz prezesa honorowego Związku ustaje w przypadkach określonych odpowiednio w § 13 ust. 7 pkt 1 i 3, a także w przypadku śmierci członka honorowego albo prezesa honorowego Związku.

 §15

 1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające działalność Związku finansowo lub w inny sposób. Tytuł członka wspierającego nadaje i pozbawia go Zarząd Związku.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku oraz do uczestniczenia z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Delegatów Związku osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 3. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych odpowiednio w § 13 ust. 7 pkt 1 – 3,  a także w przypadku śmierci członka wspierającego.

 

Rozdział 4

Władze Związku.

Postanowienia ogólne 

 §16 

Władzami Związku są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów Związku;
 2. Zarząd Związku;
 3. Komisja Rewizyjna Związku.

 §17

 1. Kadencja Władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów korzystających z pełni praw publicznych.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Władz Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu ich członków, w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały Władz Związku dotyczące spraw personalnych podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu ich członków, w głosowaniu tajnym.

Krajowy Zjazd Delegatów Związku

 §18

 Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezesa Związku przysługuje osobom wskazanym przez walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze wojewódzkich związków lekkiej atletyki oraz osobom wskazanym przez zarządy osób prawnych prowadzących ogólnopolską działalność w ramach lekkiej atletyki, zgłoszonym na piśmie do Biura Związku nie później niż na 30 dni przed datą Krajowego Zjazdu Delegatów Związku.

 1. W przypadku, gdy w trybie określonym w ust. 1, nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, któremu przysługuje bierne prawo wyborcze, decyzję w przedmiocie ustalenia innego sposobu zgłaszania kandydatur na Prezesa Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Związku.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust. 2 powyżej, bierne prawo wyborcze do Władz Związku przysługuje osobom zgłoszonym przez delegatów podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Związku.
 3. Bierne prawo wyborcze, o którym mowa w ustępach powyższych, może zostać przyznane zarówno delegatom, jak i osobom niebędącymi delegatami.

 §19

 1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów Związku.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów Związku może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Ilekroć w treści Statutu jest mowa o Krajowym Zjeździe Delegatów Związku oznacza to, że dane postanowienie zawiera regulacje wspólne zarówno dla Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku, jak i Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku.
 3. Zwyczajny Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku jest zwoływany przez Zarząd Związku raz na rok. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Drugi termin może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie pół godziny po terminie pierwszym. Powyższy zapis dotyczy ustawowego przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Związku.
 4. Zwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku jest zwoływany przez Zarząd Związku raz na cztery lata w ten sposób, aby odbył się on nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia Letnich Igrzysk Olimpijskich.

 §20

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów Związku należy:

 1. podejmowanie uchwał o podstawowych kierunkach działalności Związku;
 2. coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd Związku sprawozdania z działalności Zarządu Związku oraz sprawozdania finansowego po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku sporządzonego przez zarząd Związku sprawozdania z działalności Związku oraz rocznego sprawozdania finansowego po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta Związek przesyła w terminie 30 dni do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującej Komisji Rewizyjnej Związku;
 4. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku;
 5. przeprowadzenie oddzielnych wyborów do Władz Związku, z zachowaniem następującej kolejności:
  1. wybory Prezesa Związku;
  2. wybory pozostałych członków Zarządu Związku;
  3. wybory Komisji Rewizyjnej Związku;
 6. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Związku oraz prezesa honorowego Związku;
 7. uchwalanie zmian w Statucie Związku;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawach przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, wykluczenia, skreślenia bądź zawieszenia w prawach członka Związku;
 9. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku. 

 §21

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zarząd Związku zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
 2. Zarząd Związku przesyła delegatom sprawozdanie z działalności Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej Związku co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

 §22

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów Związku biorą udział:
 • z czynnym prawem wyborczym - delegaci, tj. reprezentanci osób prawnych prowadzących ogólnopolską działalność w ramach lekkiej atletyki wyznaczeni przez ich zarządy oraz reprezentanci pozostałych członków zwyczajnych Związku wybrani w głosowaniu tajnym podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych wojewódzkich związków lekkiej atletyki;
 • z biernym prawem wyborczym - osoby wyłonione w trybie określonym w § 18 Statutu;
 • z głosem doradczym - członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku kończący kadencję, prezesi honorowi Związku, członkowie honorowi Związku, członkowie wspierający Związku będący osobami fizycznymi oraz przedstawiciele członków wspierających Związku będących osobami prawnymi oraz zaproszeni goście.
 1. Liczbę delegatów z podziałem na poszczególne osoby prawne prowadzące ogólnopolską działalność w ramach lekkiej atletyki oraz na poszczególne wojewódzkie związki lekkiej atletyki ustala Zarząd Związku co najmniej na 3 miesiące przed Zwyczajnym Krajowym Sprawozdawczo –Wyborczym Zjazdem Delegatów Związku według zasady, że:
 • każdemu wojewódzkiemu związkowi przypada jeden delegat, a nadto taka ich liczba, jaka zostanie ustalona w proporcji do liczby punktów zdobytych przez dany wojewódzki związek w ramach Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w poprzednim sezonie letnim;
 • każdej osobie prawnej prowadzącej ogólnopolską działalność w ramach lekkiej atletyki przypada jeden delegat.

 §23

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Związku może być zwołany przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy wojewódzkich związków lekkiej atletyki lub na jednomyślny wniosek Komisji Rewizyjnej Związku podjęty
  w obecności wszystkich jej członków.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Związku jest zwoływany przez Zarząd Związku w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą
  być tylko sprawy, dla których został zwołany. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Związku zwoływany z inicjatywy Zarządu Związku odbywa się w terminie przez niego określonym.
 3. Osoby, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu, mają prawo reprezentowania członków zwyczajnych Związku na corocznych Zwyczajnych Sprawozdawczych Krajowych Zjazdach Delegatów Związku oraz Nadzwyczajnych Krajowych Zjazdach Delegatów Związku przez cały okres trwania kadencji Władz Związku wybranych
  na Zwyczajnym Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów Związku,
  na który osoby te otrzymały
 4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Związku, na którym odwołano Zarząd Związku
  lub Komisję Rewizyjną Związku, dokonuje jednocześnie wyboru nowego Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej Związku na okres pozostały do upływu kadencji dotychczasowych Władz Związku.

 

Zarząd Związku

 §24

W skład Zarządu Związku wchodzi 7 członków Zarządu Związku, w tym:

 1. Prezes Związku;
 2. Wiceprezesi Związku wybrani spośród członków Zarządu Związku;
 3. pozostali członkowie Zarządu Związku. 

 §25

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. Reprezentowanie Związku oraz działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Związku.
 3. Realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w zakresie rozwoju i  podnoszenia poziomu lekkiej atletyki w kraju.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku.
 6. Koordynowanie i ocena działalności członków Związku.
 7. Uchwalanie przepisów i regulaminów Związku, z zastrzeżeniem § 20 pkt 9 Statutu.
 8. Reprezentowanie Związku na forum międzynarodowym.
 9. Wybór członków Prezydium Zarządu Związku.
 10. Podejmowanie uchwały w sprawie liczby Wiceprezesów Związku.
 11. Powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego.
 12. Powoływanie, nadzorowanie oraz rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku,
  w tym m.in. Komisji Wyróżnień i Dyscypliny oraz wybranego
  na ogólnopolskim zjeździe Centralnego Kolegium Sędziów i Centralnej Rady Trenerów.
 13. Podejmowanie uchwał o nadawaniu i pozbawianiu tytułu członka wspierającego Związku.
 14. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia, skreślenia lub zawieszenia w prawach członka Związku.
 16. Ustalanie liczby delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Związku z podziałem
  na poszczególne wojewódzkie związki lekkiej atletyki oraz na poszczególne osoby prawne prowadzące ogólnopolską działalność w ramach lekkiej atletyki.
 17. Upoważnianie poszczególnych osób do składania wiążących oświadczeń w imieniu Związku.
 18. Rozpatrywanie odwołań od decyzji dyscyplinarnych wydanych w pierwszej instancji przez Komisję Wyróżnień i Dyscypliny.
 19. Podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Związku.

 §26.

 1. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne zaproszone przez Prezesa Związku osoby.
 4. W posiedzeniach Zarządu Związku mogą brać udział z głosem doradczym niebędący członkami Zarządu Związku członkowie Rady IAAF oraz EA, jak również członkowie Komisji Rewizyjnej Związku.

 §27

 1. Prezes Związku kieruje całokształtem prac Związku oraz reprezentuje Związek
  na zewnątrz.
 2. Do zadań Prezesa Związku należy w szczególności:
  1. bieżące działanie w imieniu Związku;
  2. zwoływanie posiedzeń Zarządu Związku i jego Prezydium;
  3. składanie Władzom Związku informacji o stanie spraw Związku i podejmowanych
   na bieżąco decyzjach.
 3. Podczas nieobecności Prezesa Związku jego uprawnienia wykonuje wyznaczony
  przez niego Wiceprezes Związku.
 4. Funkcję Prezesa Związku można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

 §28.

 1. Członek zarządu Związku nie może:
  • łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku;
  • być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;

2a) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;

2b) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;

 • być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.”
 1. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu Związku w dniu wyboru prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, posiada akcje lub udziały, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, lub jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2b, jest obowiązana w ciągu 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały lub wystąpić ze spółki.
 2. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Krajowy Zjazd Delegatów Związku odwołuje członka zarządu Związku niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

§29

 1. Mandat członka Zarządu Związku wygasa w przypadku:
  • rezygnacji z mandatu;
  • utraty praw obywatelskich;
  • śmierci członka;
  • trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Zarządu Związku;
  • zaistnienia lub wyjścia na jaw w trakcie sprawowania mandatu okoliczności, o których mowa w § 28 pkt 1 – 3 Statutu.
 2. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Zarządu Związku
  z powodów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zarządowi Związku przysługuje prawo kooptacji do swojego składu członków Zarządu Związku w ilości nieprzekraczającej jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu Prezesa Związku z powodów,
  o których mowa w ust. 1 powyżej, wyboru Prezesa Związku do końca bieżącej kadencji dokonuje Zarząd Związku spośród członków Zarządu Związku zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków Zarządu Związku.

§30

 1. Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Związku.
 2. Biurem Związku kieruje Sekretarz Generalny.
 3. Członek Zarządu może być zatrudniony w Biurze Związku.

Komisja Rewizyjna Związku

 §31

 1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 członków. Członkami Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być członkowie Zarządu Związku, komisji i zespołów problemowych powołanych przez Zarząd Związku oraz pracownicy Związku.
 2. Komisja Rewizyjna Związku przeprowadza raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej
  pod kątem prawidłowości i gospodarności działań.
 3. Komisja Rewizyjna Związku może badać wszystkie dokumenty Związku oraz kontrolować bieżący stan majątku Związku.
 4. Komisja Rewizyjna Związku przedkłada Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku kończącemu swoją kadencję.
 5. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo występowania do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
 6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej Związku wygasa w przypadkach określonych odpowiednio w §  29 ust. 1 pkt 1 – 4 Statutu.
 7. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji mandatu członka Komisji Rewizyjnej Związku z powodów określonych w ust. 6 powyżej, Komisji Rewizyjnej Związku przysługuje prawo kooptacji członków Komisji Rewizyjnej Związku w ilości nieprzekraczającej jednej osoby, w kolejności wynikającej z ilości głosów otrzymanych na Krajowym Zjeździe Delegatów Związku.

 

Rozdział 5

Nagrody i wyróżnienia

 §32

 

Krajowy Zjazd Delegatów i Zarząd Związku mają prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla lekkiej atletyki członków Związku, zawodników, szkoleniowców, sędziów, działaczy i pracowników Biura Związku oraz wnioskowania o przyznanie im innych odznaczeń i wyróżnień.

§33

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy władz państwowych oraz regulaminy Związku.

Rozdział 6

Kary i spory

 §34

 

 1. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 2. Działania dyscyplinarne i decyzje pierwszej instancji podejmuje Komisja Wyróżnień i Dyscypliny. Od jej decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Zarządu Związku.
 3. Wszystkie spory pomiędzy Związkiem a zawodnikiem, trenerem, działaczem i sędzią  powinny być przedstawione do arbitrażu Komisji Wyróżnień i Dyscypliny, zaś spory pomiędzy zawodnikiem a IAAF powinny być przedstawione
  do arbitrażu IAAF. IAAF decyduje o tym, czy spór będzie przedstawiony Trybunałowi Arbitrażowemu IAAF.
 4. Zawodnik może odwołać się do IAAF od orzeczeń organów dyscyplinarnych Związku
  w sprawach określonych w statucie IAAF, jeżeli stwierdzi, że orzeczenie organu dyscyplinarnego Związku naruszyło przepisy statutu IAAF oraz jeżeli kwestionuje prawidłowość orzeczenia organów dyscyplinarnych Związku o pozbawienie uprawnień
  do udziału w zawodach.
 5. Za stosowanie środków dopingujących zawodnik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Odpowiedzialność tę ponoszą również trenerzy, działacze oraz inne osoby, którym udowodnione zostanie naruszenie przepisów dopingowych.
 6. Do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim mogą być zaskarżane decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe organów dyscyplinarnych Związku, których przedmiotem jest:
 • wykluczenie lub skreślenie ze Związku, klubu lub innej organizacji sportowej sędziego lub działacza sportowego;
 • dyskwalifikacja dożywotnia lub czasowa osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej;
 • pozbawienie zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Polski;
 • przeniesienie zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek;
 • zakaz reprezentowanie sportu polskiego w zawodach międzynarodowych
  lub międzynarodowych rozgrywkach pucharowych;
 • inne rozstrzygnięcie, jeżeli decyzje w tym przedmiocie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, statutów i regulaminów, bądź jeżeli strona została pozbawiona prawa do obrony.

Rozdział 7

Majątek i fundusze Związku

 §35

Majątek Związku stanowią ruchomości Związku, nieruchomości Związku i fundusze Związku.

§36

Na fundusze Związku składają się:

składki członków zwyczajnych Związku;

 1. Wpływy z imprez i działalności gospodarczej.
 2. Dotacje i subwencje.
 3. Zapisy i darowizny.
 4. Inne wpływy.

 §37

 W celu uzupełnienia i powiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

 §38

Decyzje skutkujące uszczupleniem majątku Związku wymagają uchwały Zarządu Związku podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Związku.

 §39

 Do ważności oświadczeń składanych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób upoważnionych przez Zarząd Związku.

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

 §40

 

Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Związku większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności
co najmniej połowy delegatów.

§41

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji Związku i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 §42

 1. Prawo wiążącej interpretacji Statutu przysługuje Krajowemu Zjazdowi Delegatów Związku.
 2. Prawo wiążącej interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów oraz innych niż Statut aktów wewnętrznych  obowiązujących w Związku  przysługuje Zarządowi Związku.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów Związku jest uprawniony do zmiany uchwał w przedmiocie interpretacji aktów, o których mowa w ust. 2 powyżej, podjętych przez Zarząd Związku. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Związku zmieniające uchwały Zarządu Związku
  w przedmiocie interpretacji aktów, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie mogą mieć mocy wstecznej.

 §43

W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują  postanowienia zawarte w statucie i innych przepisach stanowionych przez IAAF w przypadku, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polsce.

 

 

Powrót do listy

Więcej