Menu
1 / 0
Aktualności /

Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZLA.

Do konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego może przystąpić osoba, która:

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym co najmniej 10 lata,

- posiada staż pracy nie krótszy niż 10  lata,

- posiada znajomość języka obcego,

- posiada znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

- posiada znajomość ustawy o sporcie,

- posiada znajomość o ustawy o finansach publicznych,

- posiada umiejętność obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera: Windows, MS Office,

Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, komisja konkursowa powołana przez zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki weźmie pod uwagę w szczególności:

- doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania zespołem ludzkim (zajmowanie stanowiska kierowniczego),

- osiągnięcia w dotychczasowej pracy menadżerskiej,

- jakość przedłożonej koncepcji organizacji pracy biura Związku,

- jakość przedłożonego rocznego i wieloletniego programu pracy biura Związku,

- doświadczenie w zakresie zarządzania w organizacjach lub stowarzyszeniach sportowych,

- doświadczenie w zakresie współpracy z administracją samorządową,

- doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków publicznych.

III. Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

3)  Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

4)  Oświadczenia, że:

a) nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne, ani postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
c) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 ze zm.),
d) dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 63, poz. 425 ze zm.),
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego,
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 Termin składania aplikacji upływa 19 maja 2023 r.

Oferty wraz załącznikami należy składać w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia konkursu drogą elektroniczną bozena.maciejewska@pzla.pl oraz przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 na adres siedziby Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa.

Powrót do listy

Więcej