Menu
1 / 0
Aktualności /

MŚ w Dosze - zasady kwalifikacji IAAF

MŚ w Dosze - zasady kwalifikacji IAAF

W dniu czwartego grudnia 2018 Rada IAAF zmieniła zasady kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostwach świata w Dosze - podstawą otrzymania prawa startu będzie ponownie uzyskanie minimum kwalifikacyjnego.

Mistrzostwa Świata IAAF – Ad-Dauha, Katar – 28 września – 6 października 2019 

SYSTEM KWALIFIKACYJNY IAAF
(zatwierdzony przez Radę IAAF w marcu 2018)

Kategorie wiekowe
Poniżej 20 lat       Zawodnicy w wieku 18 lub 19 lat w dniu 31 grudnia 2019 r. (tzn. urodzeni w roku 2001 lub 2000) mogą startować w każdej konkurencji z wyjątkiem maratonu i chodu na 50 km.
Poniżej 18 lat       Zawodnicy w wieku 16 lub 17 lat w dniu 31 grudnia 2019 r. (urodzeni w roku 2003 lub 2002) mogą startować w każdej konkurencji z wyjątkiem maratonu i chodu na 50 km. 
Poniżej 16 lat       Żaden zawodnik niemający 16 lat w dniu 31 grudnia 2019 r. (urodzeni w roku 2004 lub młodsi) nie może być zgłoszony.

Okres kwalifikacyjny

 • W biegu na 10.000 m, maratonie, chodzie sportowym, sztafetach i wielobojach:
  od 7 marca 2018 do północy 6 września 2019 (bez względu na strefę czasu).
 • We wszystkich pozostałych konkurencjach:
  od 7 września 2018 do północy 6 września 2019 (bez względu na strefę czasu).

Konkurencje indywidualne

W każdej konkurencji może wystartować trzech zawodników z danej federacji członkowskiej, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków. Czwarty zawodnik może zostać zgłoszony jako rezerwowy.
Zawodnicy w konkurencjach indywidualnych mogą się zakwalifikować na jeden z czterech sposobów:

 1. Osiągając minimum w okresie kwalifikacyjnym zgodnie z kryteriami ustalonymi przez IAAF.
 2. Zajmując odpowiednie miejsce w nw. zawodach (należy uważać, że ci zawodnicy osiągnęłi minima kwalifikacyjne)
  - mistrzowie kontynentu w konkurencjach indywidualnych (z wyjątkiem maratonu). Jednakże w przypadku biegów na 10.000 m i 3000 m z przeszkodami oraz w konkurencjach technicznych i rozgrywanych poza stadionem o zakwalifikowaniu zawodnika zadecydują delegaci techniczni biorąc pod uwagę jego poziom sportowy. O zgłoszeniu mistrza kontynentu decyduje jego krajowa federacja (po uwzględnieniu własnych kryteriów kwalifikacji na mistrzostwa).
  - w biegu na 10.000 m - 15 najszybszych zawodniczek i zawodników (seniorów) w Mistrzostwach Świata IAAF w Biegach Przełajowych 2019 w Aarhus.
  - w maratonie - 10 najszybszych w maratonach klasy IAAF Gold Label rozgrywanych w okresie kwalifikacyjnym.
 3. Otrzymując „dziką kartę” jako:
  - aktualny mistrz świata
  - zwycięzca Diamentowej Ligi 2019 
  - lider (na dzień zamknięcia terminu zgłoszeń)
  - challenge’u IAAF w rzucie młotem
  - challenge’u IAAF w chodzie sportowym
  - challenge’u IAAF w wielobojach.
  Jeśli w danej konkurencji więcej niż jednemu zawodnikowi z danego kraju przysługuje „dzika karta”, tylko jeden z nich może ją otrzymać. Jeśli w wyniku tego przepisu czterech zawodników z federacji jest uprawnionych do startu w jednej konkurencji, wszyscy czterej będą mogli wystartować. 
 4. Zajmując odpowiednie miejsce w tabelach IAAF zawierających wyniki uzyskane w okresie kwalifikacyjnym. Zapis ten nie dotyczy biegu na 10.000 m, maratonu i chodu sportowego

Ranking w konkurencjach indywidualnych

Po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego IAAF dokona analizy liczby zawodników uprawnionych do startu zgodnie z ww. punktami 1, 2 i 3 oraz zawodników niezakwalifikowanych. Aby uzyskac założoną liczbę startujących zawodników w danej konkurencji, z uwzględnieniem limitów dla federacji, IAAF uprawni do startu kolejnych zawodników wg rankingu z ich najlepszymi wynikami. W ciągu 24 godzin od upłynięcia okresu kwalifikacyjnego IAAF powiadomi zainteresowane federacje pocztą elektroniczną na oficjalny adres e-mail (xxx@mf.iaaf.org), oczekując odpowiedzi w ciągu 24 godzin. Po negatywnej odpowiedzi federacji zaproszenie następnego zawodnika/zawodniczki pozostaje w wyłącznej gestii IAAF.

Zespoły sztafetowe

W każdej konkurencji sztafetowej federacja będzie mogła zgłosić jeden zakwalifikowany zespół, z poniższymi zastrzeżeniami. Do jednego zespołu sztafetowego można zgłosić sześciu zawodników, wśród których muszą się znaleźć wszyscy zawodnicy (nawet czterech w przypadku „dzikiej karty”) zgłoszeni do odpowiednich konkurencji indywidualnych (100 m i 400 m). Zapis ten nie dotyczy sztafety mieszanej 4x400 m.

Zespoły sztafetowe mogą się zakwalifikować na jeden z dwóch sposobów:

 1. Dziesięć (dwanaście w sztafecie mieszanej 4x400 m) najwyżej sklasyfikowanych w zawodach 2019 IAAF World Relays.
 2. Pozostałe sześć (lub cztery dla mieszanej 4x400 m) – na podstawie rankingu sztafet na koniec okresu kwalifikacyjnego. Dla celów tego rankingu wyniki sztafet będą ważne tylko pod warunkiem, że są częścią zawodów organizowanych zgodnie z regulaminem IAAF oraz że w konkurencji sztafetowej wzięły udział reprezentacje co najmniej dwóch państw.

Ranking sztafet

Po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego IAAF – biorąc pod uwagę zespoły zakwalifikowane na podstawie zawodów IAAF World Relays 2019 oraz ew. zgłoszone przez kraj gospodarza – określi zespoły zakwalifikowane na podstawie pozycji w rankingu (zgodnie z najlepszymi wynikami w całym okresie kwalifikacyjnym). W ciągu 24 godzin od upłynięcia okresu kwalifikacyjnego IAAF powiadomi zainteresowane federacje pocztą elektroniczną na oficjalny adres e-mail (xxx@mf.iaaf.org), oczekując odpowiedzi w ciągu 24 godzin. Po negatywnej odpowiedzi federacji zaproszenie następnej uprawnionej sztafety pozostaje w wyłącznej gestii IAAF.

Zawodnicy bez kwalifikacji

Udział zawodników bez kwalifikacji (włącznie z krajem gospodarzy) odbywa się w następujący sposób.

 • Federacje, które nie mają ani jednego zawodnika ani zawodniczki z osiągniętym minimum kwalifikacyjnym lub uważanych, że osiągnęli minimum kwalifikacyjne (patrz powyżej) ani niezakwalifikowanego żadnego zespołu sztafetowego, mogą mogą zgłosić jednego zawodnika albo zawodniczkę do jednej konkurencji (z wyjątkiem konkurencji: ulicznych, wielobojowych, 10.000 m, 3000 m z przeszkodami oraz technicznych – patrz poniżej).
 • Federacja mająca najlepszego zawodnika/zawodniczkę w konkurencji technicznej lub w konkurencji ulicznej może zgłosić do IAAF tego zawodnika/zawodniczkę podając jego/jej najlepszy wynik uzyskany w okresie kwalifikacji. Delegaci techniczni podejmą decyzję o zaakceptowaniu takiego zgłoszenie, po ew. zasięgnięciu opinii odpowiedniego stowarzyszenia kontynentalnego.
 • Jeżeli w konkurencji indywidualnej lub w biegu rozstawnym kraj gospodarza zawodów nie zakwalifikował żadnego zawodnika (lub sztafety), to ta federacja może w danej konkurencji zgłosić do startu jednego zawodnika (lub sztafetę), z wyjątkiem konkurencji wielobojowych oraz technicznych (obowiązuje zapis z poprzedniego punktu).
 • Nazwiska i konkurencje zawodników niezakwalifikowanych należy przesłać do IAAF najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2019 r.

 Założona liczba zawodników/sztafet w konkurencji 

Konkurencja Założona liczba
100 m (po rundzie preeliminacyjnej
           dla niezakwalifikowanych zawodników)
48
200 m 56
400 m, 800 m 48
1500 m, 3000 m z przeszkodami 45
5000 m 42
10.000 m 27
100 m / 110 m / 400 m przez płotki 40
konkurencje techniczne 32
konkurencje wielobojowe 24
maraton 100
chód 20 km 60
chód 50 km (razem mężczyzn i kobiet) 80 (50 M + 30 K)
sztafety 16

Warunki uznawania wyników

 1. Wszystkie wyniki muszą być osiągnięte podczas zawodów organizowanych lub autoryzowanych przez IAAF, stowarzyszenia kontynentalne lub krajowe federacje i być przeprowadzane zgodnie z przepisami IAAF.
 2. W przypadku maratonów i konkurencji chodu IAAF publikuje na swojej stronie internetowej wykaz tras i zawodów spełniających poniższe wymagania.

maraton

–  Do celów kwalifikacyjnych wyniki mogą być osiągnięte tylko na trasie mierzonej przez międzynarodowego mierniczego tras ulicznych IAAF / AIMS klasy „A” lub „B”, z certyfikatem pomiarowym wydanym nie wcześniej niż 5 lat przed datą rozgrywania imprezy.
–  Minima kwalifikacyjne można zdobywać tylko na trasach, na których spadek wysokości między startem i metą nie przekracza wartości 1:1000, tj. jednego metra na jeden kilometr.
–  W sprawach dotyczących zakwalifikowania trasy maratonu można pisać na adres: alessio.punzi@iaaf.org

chód sportowy

 • W zawodach międzynarodowych określonych przepisach IAAF w art. 1.1(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) lub (j) mozna uzyskiwać minima kwalifikacyjne pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:
  - Trasa została zmierzona przez międzynarodowego mierniczego tras ulicznych IAAF / AIMS klasy „A” lub „B”, z certyfikatem pomiarowym wydanym nie wcześniej niż 5 lat przed datą rozgrywania imprezy.
  - W zawodach musi sędziować co najmniej trzech sędziów międzynarodowych lub kontynentalnych.
 • Aby do wykazu IAAF wpisać dodatkowe zawody krajowe lub zawody międzynarodowe zdefiniowane w art. 1.1 (i)  przepisów IAAF, zainteresowana federacja (organizator) musi przed zawodami złożyć specjalny wniosek do IAAF (formularz wniosku jest udostępniany przez IAAF).

Specjalne warunki uznawania wyników

 • Wyniki osiągnięte na bieżni w konkurencji mieszanej (mężczyzn i kobiet) nie będą akceptowane. Wyjątkowo, zgodnie z art. 147 przepisów IAAF, wyniki w konkurencjach biegowych na dystansach od 5000 m do 10 000 m mogą być akceptowane w sytuacji, gdy nie ma wystarczającej liczby zawodników jednej lub obu płci, co uniemożliwia przeprowadzenie oddzielnych biegów. Dodatkowym warunkiem jest, aby w czasie rozgrywania konkurencji zawodnik/zawodnicy jednej płci nie prowadzili biegu (nie nadawali tempa), ani nie pomagali zawodnikowi/zawodnikom drugiej płci. W razie takiej potrzeby federacja musi przedłożyć do departamentu zawodów IAAF prośbę dostarczając stosowną dokumentację.
 • Wyniki uzyskane z pomocą zbyt silnego wiatru lub dla których nie odczytano prędkości wiatru nie będą akceptowane.
 • Wyniki mierzone ręcznie w biegach na dystansach: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m / 100 m przez płotki, 400 m przez płotki i w sztafecie 4x100 m nie będą akceptowane.
 • Wyniki uzyskane w hali w konkurencjach technicznych oraz w biegach na dystansie 200 m i dłuższych będą akceptowane.
 • W przypadku konkurencji biegowych na dystansie 200 m i dłuższych (włączając konkurencje wielobojowe) wyniki osiągane na bieżniach ponadwymiarowych nie będą akceptowane.
 • W konkurencjach chodu sportowego będą akceptowane wyniki:
  – uzyskane na bieżni (20.000 m lub 50.000 m)
  – uzyskane w zawodach z wykorzystaniem strefy kar (pit lane).
 • W konkurencjach wielobojowych musi być spełniony co najmniej jeden warunek:
  –  W żadnej konkurencji prędkość wiatru nie może przekroczyć wartości: plus cztery metry na sekundę.
  –  Średnia prędkość wiatru (równa sumie algebraicznej prędkości wiatru, mierzonej w każdej z trzech konkurencji, podzielonej przez trzy) nie powinna przekraczać wartości: plus dwa metry na sekundę.

Mistrzowie kontynentów

Poniższe zasady dotyczą automatycznej kwalifikacji do mistrzostw świata (nie dotyczy sztafet i maratonu).

 1. Mistrz kontynentu (w każdej konkurencji indywidualnej rozgrywanej w MŚ) kwalifikuje się automatycznie do mistrzostw świata bez względu na to, czy osiągnął minimum kwalifikacyjne. Zasada ta nie dotyczy biegów na 10.000 m i 3000 m z przeszkodami, wielobojów, konkurencji technicznych oraz rozgrywanych poza stadionem, w których o zakwalifikowaniu zawodnika zadecydują delegaci techniczni. 
 2. Mistrz kontynentu musi zdobyć ten tytuł w roku 2018 albo 2019. 

 3. O zgłoszeniu mistrza kontynentu decyduje jego krajowa federacja po uwzględnieniu własnych: minimów lub systemu kwalifikacji.

 4. Jeżeli federacja zgłosi mistrza kontynentu, należy uważać, że uzyskał on minimum kwalifikacyjne.

 5. Jeżeli mistrz kontynentu, z jakiegokolwiek powodu, nie został zgłoszony, na jego miejsce nie można zgłosić żadnego innego zawodnika – obowiązują normalne zasady kwalifikacji. 

 6.  Jeśli podczas mistrzostw danego kontynentu nie są rozgrywane niektóre konkurencje, stowarzyszenie kontynentalne może zorganizować specjalne mistrzostwa zastępcze (w tych konkurencjach) z przepisami obowiązującymi podczas mistrzostw kontynentu. O takich zastępczych mistrzostwach należy poinformować IAAF co najmniej miesiąc przed ich rozegraniem. 

/J.Rozum

Powrót do listy

Więcej